کلت فشنگی ها

گروه ER DIN6944
گروه OZ DIN 6388
گروه تراپ DIN 6343
گروه EKS استوانه ای
جعبه کلت فشنگی

دانلود کاتالوگ مربوطه

  

 

 

  
 


ابزار گیرهای ISO DIN 2080


کلت گیر OZ و ER و جعبه کلت فشنگی
کفتراش گیر - تبدیل ISO
ابزار گیر ولدن - مته گیر
فرز گیر - دنباله سه نظام

 دانلود کاتالوگ مربوطه

  

 

 

 

 

 

 
 


ابزار گیرهای MAS 403 BT

کلت گیر OZ و ER
کلت گیر های بلبرینگی
کفتراش گیر - ابزار گیر ولدن
 مته گیر - فرز گیر - دنباله سه نظام
سه نظام 1 تکه - قلاویز کن
و ...

  دانلود کاتالوگ مربوطه

  

 

   

 


 
ابزار گیرهای استوانه ای

کلت گیر OZ و ER (بیبی کلت )
ابزار گیر ولدن ( تبدیل استوانه به استوانه )
مته گیر ( تبدیل کونیک MK به استوانه )
قلاویز کن

جعبه کلت فشنگی

  دانلود کاتالوگ مربوطه

  

 

 

 

 


 


ابزار گیرهای SK DIN 69871 AD

کلت گیر OZ و ER
کلت گیر های بلبرینگی
کفتراش گیر - ابزار گیر ولدن
 مته گیر - فرز گیر - دنباله سه نظام
سه نظام 1 تکه - قلاویز کن
و ...  

  دانلود کاتالوگ مربوطه

 

 

 

 

 

 


ابزار گیرهای MK DIN 228-1


کلت گیر OZ و ER
کفتراش گیر
قلاویز کن
جعبه کلت فشنگی

 

 

 

 

  

 


متعلقات

پاور چاک و زود تعویز شو
جهت دستگاه تراش
گیره هیدرولیکی - سه نظام
آپارات متحرک و ثابت - پیچ پول استات
میز نگهدارنده ابزار

  دانلود کاتالوگ مربوطه