سه نظام آچاری متابو

رديف

سايز آچار

ظرفيت

ميليمتر

دنباله

پيچي / کونيک

1

1

   0.5 – 6.5

3/8"-24 UNF      سه نظام اچاری متابو

2

1

   0.5 – 6.5

1/2"-20 UNF      سه نظام اچاری متابو

3

1

   0.5 – 6.5

B 10                 سه نظام اچاری متابو

4

1

   0.5 – 6.5

B 12سه نظام اچاری متابو                 

5

2

   1 - 10

3/8"-24 UNF      سه نظام اچاری متابو

6

2

   1 - 10

1/2"-20 UNF      سه نظام اچاری متابو

7

2

   1 - 10

B 12                 سه نظام اچاری متابو

8

2

   1.5 - 13

3/8"-24 UNF      سه نظام اچاری متابو

9

2

   1.5 - 13

1/2"-20 UNF      سه نظام اچاری متابو

10

2

   1.5 - 13

B 16                 سه نظام اچاری متابو

11

3

   3 - 16

1/2"-20 UNF      سه نظام اچاری متابو

12

3

   3 - 16

5/8"16 UN         سه نظام اچاری متابو

13

3

   3 - 16

B 16                 سه نظام اچاری متابو

14

3

   3 - 16

B 18سه نظام اچاری متابو                 

15

4

   5 - 20

B 22                 سه نظام اچاری متابو


  سه نظام اتوماتیک متابو

رديف

ظرفيت 

ميليمتر

دنباله

پيچي / کونيک

16

     1 - 10

3/8"-24 UNF            سه نظام اتوماتیک متابو

17

     1 - 10

1/2"-20 UNF            سه نظام اتوماتیک متابو

18

     1 - 10

B 12                       سه نظام اتوماتیک متابو

19

     1 - 13

3/8"-24 UNF            سه نظام اتوماتیک متابو

20

     1 - 13

1/2"-20 UNF            سه نظام اتوماتیک متابو

21

     1 - 13

B 16                       سه نظام اتوماتیک متابو

22

     3 - 16

5/8"16 UN              سه نظام اتوماتیک متابو

23

     3 - 16

B 16                      سه نظام اتوماتیک متابو

24

     3 - 16

B 18سه نظام اتوماتیک متابو                      

25

    1.5 - 13

1/2"-20 UNF           سه نظام اتوماتیک متابو

26

     1 - 16

B 18                      سه نظام اتوماتیک متابو

27

    0.2 - 20

B 22                      سه نظام اتوماتیک متابو

28

    0.2 - 20

B 22                      سه نظام اتوماتیک متابو