درحال بروز رسانی سایت هستیم
ابزارهای برشی - کاربایدی و HSS

مته ، فرز ، قلاویز ، برقو و ...
Cutting - H.S.S. & Solid Carbide
ابزارهای برشی اینسرتی و اینسرت ها

الماس ، هلدر و...
Cutting - Indexables
اندازه گیری و بازرسی

کولیس ، میکرومتر ، ساعت اندیکاتور و...
Measuring & Inspection

لوازم جانبی ماشین ابزار

ابزار گیرها ، گیره ، صفحه گردان و...
Machine Tool Accessories

ابزارهای برشی - کاربایدی و HSS

مته ، فرز ، قلاویز ، برقو و ...
Cutting - H.S.S. & Solid Carbide
ابزارهای برشی اینسرتی و اینسرت ها

الماس ، هلدر و...
Cutting - Indexables
اندازه گیری و بازرسی

کولیس ، میکرومتر ، ساعت اندیکاتور و...
Measuring & Inspection

لوازم جانبی ماشین ابزار

ابزار گیرها ، گیره ، صفحه گردان و...
Machine Tool Accessories